Algemene Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VENDIT BV, GEVESTIGD TE ROTTERDAM (INGESCHREVEN ONDER K.V.K. NUMMER 24270373), ALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE ROTTERDAM ONDER NUMMER 24270373.

Artikel 1 Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtneemster: Vendit BV
opdrachtgever: Ieder (rechts)persoon die een overeenkomst met opdrachtneemster wenst af te sluiten of heeft afgesloten; overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop, aanneming van werk, verrichting van diensten, verlening van gebruiksrechten en eventuele andere overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 Toepasselijkheid en afwijkingen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van door opdrachtneemster te sluiten en gesloten overeenkomsten en door haar verstrekte aanbiedingen.
2. Algemene voorwaarden, afkomstig van opdrachtgevers of derden, worden door opdrachtneemster niet aanvaard en zullen geen deel uitmaken van met haar gesloten overeenkomsten, behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke acceptatie.
3. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor door hem verstrekte nadere opdrachten, in welke vorm en op welke wijze ook gegeven.
4. In gevallen waarin door opdrachtneemster van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden, op welke wijze dan ook zijn voor opdrachtneemster slechts bindend, indien zij deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Zulke afwijkingen betreffen slechts de betrokken overeenkomst.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes, hoe ook genaamd, tot stand gekomen of bekend gemaakt, zijn te allen tijde vrijblijvend en verbinden opdrachtneemster op geen enkele wijze.
2. Opdrachtneemster is gerechtigd kosten van het maken van de aanbieding in rekening te brengen, indien geen overeenkomst wordt afgesloten.
3. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Technische gegevens
1. Afmetingen en gewichten, tekeningen en schema's, adviezen, gegevens omtrent vermogens, capaciteiten en dergelijke en de inhoud van drukwerken en folders zijn steeds vrijblijvend en verplichten haar op geen enkele wijze, bevatten steeds benaderingen en dienen ter verduidelijking.
2. Alle aanbiedingen, alsmede technische en andere documentatie, inclusief de daarin opgenomen technische gegevens, blijven eigendom van opdrachtneemster respectievelijk diens leverancier. Daarop rustende intellectuele en industriële eigendomsrechten dienen volledig te worden gerespecteerd. Gebruik buiten het doel van verstrekking is verboden. Opdrachtgever dient op eerste verzoek alle documentatie terug te zenden op straffe van een boete van 500,00 euro per dag.

Artikel 5 Totstandkoming van overeenkomsten
uitdrukkelijk bevestigen daarvan door opdrachtneemster, dan wel door en op het moment van aanvang van de uitvoering door opdrachtneemster. Indien zij tot stand komen via niet als procuratiehouders in het Handelsregister ingeschreven personeel van opdrachtneemster, of via tussenpersonen of vertegenwoordigers, verbinden deze de opdrachtneemster slechts nadat deze uitdrukkelijk zijn bevestigd door de daartoe blijkens inschrijving in het Handelsregister bevoegde. Voor het rechtsgeldig overeenkomen van afwijkingen en/of aanvullingen gelden dezelfde voorwaarden. Indien door opdrachtneemster offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn afgegeven, gelden deze als bewijs betreffende de inhoud van de overeenkomst; eventuele onjuistheden dienen schriftelijk en binnen drie werkdagen na verzending aan opdrachtneemster te worden gemeld.
2. Alle overeenkomsten worden afgesloten onder de opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever ten genoegen van opdrachtneemster blijkt.
3. Tenzij opdrachtneemster tijdig een daartoe schriftelijk tot haar gerichte mededeling heeft ontvangen, kan tegenover haar geen beroep worden gedaan op het ontbreken van beschikkingsbevoegdheid, ook al heeft publicatie daaromtrent plaatsgevonden.
4. Indien gecontracteerd wordt met meer natuurlijke personen, worden de verbintenissen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden ondeelbaar geacht en is van hen jegens ons hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van alle verplichtingen daaruit. Indien gecontracteerd wordt met een rechtspersoon, is de bestuurder, die deze daarbij vertegenwoordigt, c.q. zijn de bestuurders die deze daarbij vertegenwoordigen, ieder in het geheel persoonlijk en in privé jegens opdrachtneemster hoofdelijk aansprakelijk in de volledige nakoming van alle voor de medecontractant uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden voortspruitende verplichtingen.

Artikel 6 Prijzen, bijzondere kosten en verpakkingskosten
1. Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden aantallen en hoeveelheden.
2. Prijzen vermeld in aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen zijn gebaseerd op de ten tijde van vaststelling daarvan geldende prijzen van leveranciers en onderaannemers, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, overige kosten en wisselkoersen. Indien één of meer van de betreffende bedragen een verhoging mocht ondergaan heeft opdrachtneemster het recht om prijzen voor de nog te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen.
3. Alle tegenwoordige en toekomstige bijzondere kosten, zoals invoerrechten, consentgelden, belastingen (waaronder ook omzetbelasting), verpakkings-, vracht-, statistiek-, stations-, opslag-, bewakings-, inklaringskosten, kosten keuring of ijking enz. en eventuele verhogingen daarvan, zijn in alle gevallen voor rekening van opdrachtgever, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is overeengekomen.
4. In geval van enige navordering wegens bijzondere kosten is opdrachtneemster gerechtigd deze achteraf aan opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Onze prijzen zijn gebaseerd op levering af ons bedrijf magazijn. Leveringen met een waarde boven 225 euro (exclusief B.T.W) geschieden franco huis, mits in Nederland. Bij levering met een waarde beneden 225 euro (exclusief B.T.W.) wordt een bedrag wegens kosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Levertijden en andere tijden voor uitvoering van de overeenkomst
1. Termijnen voor uitvoering van de overeenkomst vangen aan op de datum waarop de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door opdrachtneemster is verzonden, echter in geen geval eerder dan nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante bescheiden en de eventueel overeengekomen aanbetalingen en/of zekerheden volledig en correct door haar zijn ontvangen en over alle technische details overeenstemming is bereikt.
2. Ter keuze van opdrachtneemster mag door haar steeds in gedeelten, welke afzonderlijk mogen worden gefactureerd, of tegelijk en als geheel worden gepresteerd.
3. Tijdstippen van uitvoering van de overeenkomst worden steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar binden opdrachtneemster niet. Aan overschrijdingen daarvan kan de opdrachtgever geen enkel recht ontlenen. De opdrachtgever blijft gehouden aan uitvoering van de overeenkomst mee te werken en onverkort aan zijn verplichtingen te voldoen, zonder enig recht op inhouding of vermindering van de prijs of vergoeding van kosten, schaden of interessen te verkrijgen.

Artikel 8 transport, aflevering en ontvangst van goederen
1. Aflevering vindt plaats op het bedrijf van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever nader aan te wijzen plaats binnen Nederland. Goederen welke een buiten Nederland gelegen bestemming hebben, worden afgeleverd af fabriek/magazijn - conform de Incoterms 1990 - van opdrachtneemster of, in geval van rechtstreekse levering, van haar leveranciers.
2. Alle goederen reizen te allen tijde en onder alle omstandigheden vanaf fabriek/magazijn van opdrachtneemster of, in geval van rechtstreekse levering, van haar leveranciers, voor rekening en risico van opdrachtgever. De wijze van transport, verzending en verpakking wordt door opdrachtneemster bepaald. Opdrachtgever is echter bevoegd dienaangaande aanwijzingen te geven. Duurzame emballage, welke apart wordt gefactureerd, wordt door opdrachtneemster tegen creditering voor de kostprijs teruggenomen indien deze naar haar oordeel in goede staat is geretourneerd, waarbij zij gerechtigd is eventuele waardeverminderingen te verrekenen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de waarde van de emballage in aftrek te brengen op de factuur.
3. Na beëindiging van de reis zijn de goederen te allen tijde en onder alle omstandigheden voor rekening en risico van opdrachtgever.
4. Zodra opdrachtneemster tot aflevering overgaat, moet opdrachtgever de goederen in ontvangst nemen. Goederen welke niet in ontvangst worden genomen en goederen, welke gereed zijn en buiten toedoen van opdrachtneemster niet verzonden kunnen worden, worden door haar voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen, onverminderd de verplichting tot betaling en andere verplichtingen van opdrachtgever uit de overeenkomst.
5. Tekorten of uiterlijke beschadigingen aan het afgeleverde dienen op de dag van levering per telefoon/telefax alsmede per eerste postzending rechtstreeks schriftelijk aan opdrachtneemster te worden gemeld, bij gebreke waarvan eventuele reclames in overeenstemming met art. 12 niet in behandeling zullen worden genomen. Opdrachtgever dient na reclame een door opdrachtneemster gewenste controle door deskundigen toe te staan. Kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.
6. Verrichting van diensten, werkzaamheden in verband met installatie, montage, aansluiting, inbedrijfstelling, beproeving of anderszins, zijn slechts in de opdracht begrepen en voorzover uitdrukkelijk overeengekomen.

Artikel 9 Oplevering
Indien en uitsluitend voorzover de opdracht de aanneming van werk en/of verrichting van diensten inhoudt, gelden de werkzaamheden van opdrachtneemster als uitgevoerd indien opdrachtgever de uitvoering heeft goedgekeurd, dan wel indien opdrachtneemster heeft meegedeeld, dat de uitvoering is voltooid en opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadien de uitvoering heeft gecontroleerd en goedgekeurd, dan wel op het moment waarop opdrachtgever het resultaat van de uitvoering feitelijk in gebruik neemt.

Artikel 10 Omvang en uitvoering
1. Indien uitvoering van werkzaamheden in de opdracht is opgenomen, kan opdrachtneemster noodzakelijkerwijs uit te voeren meerwerk zonder nadere toestemming van de opdrachtgever uitvoeren en in rekening brengen, indien het extra in rekening te brengen bedrag 10% van de oorspronkelijke prijs niet overschrijdt. Bij overschrijding zijn partijen verplicht tot overleg. Daarbij wordt als meerwerk beschouwd al hetgeen boven de overeengekomen prestatie van opdrachtneemster uitgaat.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor tijdige en voldoende uitvoering van werkzaamheden betreffende een functioneel netwerk en Personal computers (werkstations) met een door opdrachtneemster erkend besturingssysteem, waarop VMSII goed kan functioneren.
3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de plaats waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en is verplicht te zorgen dat het met werkzaamheden belaste personeel op de door opdrachtneemster aangegeven tijdstippen met werkzaamheden kan beginnen en gedurende normale en/of overeengekomen werkuren kan uitvoeren; dat de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan redelijke eisen van veiligheid en gezondheid voldoen en in overeenstemming zijn met geldende algemeen verbindende voorschriften en regelingen, dat de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen zijn verkregen, alsmede de noodzakelijke hulpmiddelen, personen en energiebronnen en opslagruimte in de ruimste zin in goede staat aanwezig zijn. Alle gevolgen, inclusief kosten en schaden, die het gevolg zijn van het niet volledig voldoen aan deze verplichtingen, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.
4. Opdrachtgever dient uitgevoerde werkzaamheden bij het gereedkomen te controleren. Reclames na het vertrek van het uitvoerend personeel behoeven niet door opdrachtneemster in behandeling te worden genomen, voorzover tekortkomingen reeds voor het vertrek konden worden geconstateerd.
5. Opdrachtneemster is te allen tijde bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 11 Geleverde aantallen
1. In geval van opdrachten tot levering van klein materiaal in aantallen van meer dan 250 stuks, geven afwijkingen in de afgeleverde hoeveelheden van minder dan 10% aan opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting, annulering, verdere nakoming en/of enige vergoeding wegens kosten, schaden of interessen.


Artikel 12 Reclames
1. Reclames, ook indien zij factureren betreffen, worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk geschieden, gericht aan de directie van het bedrijf van opdrachtneemster en een nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten bevatten. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 6 ten aanzien van tekorten of uiterlijke beschadigingen aan het afgeleverde, dienen reclames door opdrachtneemster te zijn ontvangen binnen acht dagen na ontvangst van het onderwerp van de reclame door opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn wordt hij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames niet meer door opdrachtneemster in behandeling genomen, echter onverminderd de bepalingen omtrent garanties.
2. Door opdrachtneemster gegrond geachte reclames betreffende goederen verplichten haar slechts tot vervanging of reparatie daarvan.
3. Reclames geven opdrachtgever nimmer het recht de ontvangst of de betaling te weigeren of uit te stellen en geven geen recht op enige vergoeding van kosten of schaden. Retournering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van opdrachtneemster.

Artikel 13 Betaling
1. Betaling van randapparatuur en verbruiksartikelen door bestaande VMSII gebruikers alsmede betaling van meerwerk dient plaats te hebben binnen 8 dagen na factuurdatum. Betaling van VMSII software, VMSII Service abonnement, maatwerk en/of diensten dient plaats te hebben door betaling van minimaal 50% bij opdracht en van het restant na uitvoering van de overeenkomst. Betaling van software uitbreidingen, zoals modules en extra VMSII gebruikers dient plaats te hebben binnen 8 dagen na factuurdatum echter voordat levering plaats vindt.
2. Indien - op welke wijze dan ook - geen aanbetaling is overeengekomen en uitvoering van de overeenkomst niet binnen 30 dagen vanaf afgesproken lever-/uitvoerdatum kan worden verricht door omstandigheden voor risico van opdrachtgever, zal 50% van de prijs als vooruitbetaling opeisbaar zijn.
3. Alle betalingen dienen netto-contant of middels storting of overmaking op een door opdrachtneemster aangewezen bank- of girorekening in Nederlands wettig betaalmiddel te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking.
4. Opdrachtneemster is op ieder moment gerechtigd tussentijds voldoende zekerheid van opdrachtgever te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichting, indien ten aanzien hiervan gerede twijfel bestaat. Weigering van opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtneemster het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst ontbonden te verklaren met vergoeding van de eventueel door opdrachtneemster geleden schade. 5. In geval van niet-tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en heeft hij vanaf de datum waarop hij in gebreke is een maandelijks vervallende rente te vergoeden over het opeisbare factuurbedrag, ter grootte van 1,5% per maand. Opdrachtneemster heeft het recht, in geval opdrachtgever langer dan 8 dagen in gebreke is met betaling van een opvorderbaar bedrag, zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, naar haar keuze de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd tijdelijk of definitief te annuleren en/of het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en/of naar haar keus de nog lopende kredieten onmiddellijk te annuleren of voor de afwikkeling daarvan zekerheden verstrekt te krijgen en/of de overeenkomst te ontbinden.
6. In de gevallen, genoemd in het vorige lid, is elke vordering welke opdrachtneemster op opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar en is zij gerechtigd tot volledige vergoeding van schade welke uit het verzuim en de daarop genomen maatregelen voortvloeien, welke wordt geacht ten minste 25% van de oorspronkelijke vordering te bedragen. Alle kosten welke door opdrachtneemster worden gemaakt in verband met niet-tijdige betaling door opdrachtgever, die van juridische bijstand en advies daaronder begrepen, kunnen door haar op opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 14 Niet-nakoming
Indien en zodra opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of deze voorwaarden wordt hij, onverminderd de opdrachtneemster verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, geacht van rechtswege in gebreke te zijn en zal hij vanaf het ogenblik dat hij in gebreke is een rente verschuldigd zijn, zulks op basis van 1,5% per maand.

Artikel 15 Overmacht en bevrijdende omstandigheden, wijziging, opschorting en annulering.
1. In gevallen van overmacht, respectievelijk in geval buiten de wil of macht van opdrachtneemster bestaande of onvoorziene omstandigheden op de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of onmogelijk maken, is opdrachtneemster gerechtigd de overeenkomst voorzover het daarop nog te leveren goederen betreft, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren, zonder enige verplichting tot vergoeding van kosten, schaden of interessen, terwijl opdrachtneemster gerechtigd blijft tot volledige betaling voor reeds geleverde prestaties. Met name zal deze bepaling van toepassing zijn indien en zodra één of meer van de volgende situaties zich bij haar of bij haar leveranciers voordoen: beperkende overheidsmaatregelen, in- en uitvoerverboden, contingenteringen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, onderbreking van productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en energie, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers van goederen of diensten, beslagleggingen, transportmoeilijkheden, ongevallen, brand en aanverwante risico's, staking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim en verder in alle omstandigheden waarin de ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet van de opdrachtneemster kan worden geëist.
2. Indien uitvoering van de overeenkomst mogelijk zou zijn door daarin redelijkerwijs acceptabele wijzigingen te brengen, is opdrachtneemster gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst aldus wordt aangepast en uitgevoerd.
3. Opdrachtneemster is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te annuleren, zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terwijl alle openstaande vorderingen van opdrachtneemster onmiddellijk opeisbaar zullen zijn en onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, schaden en interessen, indien en zodra één of meer van de volgende situaties aan de zijde van de opdrachtgever ontstaan: beëindiging of belangrijke wijziging van werkzaamheden, plotselinge en belangrijke verslechtering van de bedrijfseconomische situatie van de onderneming, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming of van aandelen in de rechtspersoon, ontbinding van de rechtspersoon, aanvraag of verlening van (voorlopige) surseance van betaling en/of faillissement, aanbieding van enig akkoord aan crediteuren, verlies van de vrije beschikking over het vermogen, ondercuratelestelling, overlijden, wijziging in de directie, nalatigheid in betaling of ernstige nalatigheid in de nakoming van andere bepalingen van de overeenkomst.


Artikel 16 Eigendom
1. Afgeleverde goederen ten aanzien waarvan eigendomsoverdracht is overeengekomen - ook indien deze reeds voordien voor rekening en risico van opdrachtgever zijn - zullen in zijn eigendom overgaan indien en zodra hij ten opzichte van opdrachtneemster volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
2. Worden afgeleverde goederen bewerkt en/of verwerkt voordat opdrachtgever de prijs der goederen en hetgeen hij met betrekking daartoe verder verschuldigd mocht zijn, volledig heeft betaald, dan worden de bewerkte en/of tot stand gebrachte goederen geacht in de plaats te zijn getreden van de afgeleverde goederen, zodat opdrachtneemster daarvan de eigendom heeft. Het bepaalde in de artikelen 14 tot en met 16 van Boek 5 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek is niet toepasselijk.
3. Opdrachtgever is verplicht afgeleverde goederen welke niet in eigendom zijn overgedragen, veilig en afgescheiden te bewaren, te registreren en te administreren en daarover slechts te beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle recht van opdrachtneemster tegenover derden binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle recht van opdrachtneemster tegenover derden.

Artikel 17 Bijzondere voorwaarden met betrekking tot levering van computerprogrammatuur
1. Dit artikel is van toepassing op koop- en gebruikersovereenkomsten met betrekking tot standaardpakketten computerprogrammatuur ("software"), respectievelijk applicatieprogrammatuur (VMSII). Hierbij dient te worden verstaan onder: "computerprogrammatuur": computerprogramma's, vastgelegd op door computers leesbaar materiaal alsmede de daarbij behorende documentatie;"standaardpakket": als programmatuur welke niet door opdrachtneemster uitdrukkelijk als maatwerkprogrammatuur is aangeduid en niet tevens applicatieprogrammatuur is;"applicatieprogrammatuur": in procescomputers (computers welke als primaire taak de uitvoering van een procesregeling en/of -bewaking en/of -registratie.
2. Met betrekking tot software verleent opdrachtneemster slechts het niet-exclusieve recht tot het gebruik daarvan op de apparatuur waarop deze met haar goedkeuring is geïnstalleerd, voor onbepaalde tijd. Met betrekking tot applicatieprogrammatuur verleent opdrachtneemster slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik daarvan op de apparatuur waarop deze door opdrachtneemster is geïnstalleerd, voor de duur van het gebruik van het betreffende systeem door opdrachtgever. De eigendom, alle industriële en intellectuele eigendoms- en auteurrechtelijke alsmede alle eventuele andere rechten blijven exclusief bij opdrachtneemster of haar toeleveranciers. Het bepaalde in artikel 15 is niet van toepassing op leveringen van computerprogrammatuur. De broncode wordt niet ter beschikking gesteld.
3. Zonder toestemming van opdrachtneemster, of overeenkomst tussen opdrachtneemster en opdrachtgever, is opdrachtgever niet bevoegd ten behoeve van derden rechten op de computerprogrammatuur te vestigen, of daarop verkregen rechten aan derden over te dragen, in welke vorm en onder welke titel dan ook. Opdrachtgever is slechts bevoegd de computerprogrammatuur voor eigen gebruik aan te wenden.
4. Tenzij anders overeengekomen, of met toestemming van opdrachtneemster, is het opdrachtgever niet toegestaan kopieën van de geleverde computerprogrammatuur te maken. Met toestemming van opdrachtneemster gemaakte kopieën mogen op geen enkele wijze afwijkingen vertonen met het originele materiaal. Opdrachtgever is slechts bevoegd tot gebruik van de computerprogrammatuur op één computersysteem, behoudens indien door storing tijdelijk gebruik moet worden gemaakt van een vervangend systeem en opdrachtneemster daarvoor toestemming geeft.
5. Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in de programmatuur en/of aanduidingen aan te brengen, tenzij dit gebeurt met het doel om fouten in de programmatuur te verbeteren en/of de comptabiliteit met andere programma's tot stand te brengen. Opdrachtgever dient in een dergelijk geval eerst opdrachtneemster in te lichten en haar te verzoeken de wijzigingen aan te brengen. Indien dit verzoek achterwege blijft, dan wel indien tegen dit advies van de opdrachtneemster wordt gehandeld, vervallen alle aanspraken uit garantie die opdrachtgever met betrekking tot de programmatuur mocht hebben. Het aanbrengen van wijzigingen doet bij de opdrachtgever geen enkel recht met betrekking tot de programmatuur ontstaan.
6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat geen mogelijk vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de computerprogrammatuur aan derden bekend worden.
7. Indien opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen van de leden 3 t/m 6 van dit artikel, verkrijgt opdrachtneemster recht op een opeisbare boete ter grootte van tienmaal het bedrag dat opdrachtgever verschuldigd was ter zake van de verkrijging van de betreffende computerprogrammatuur, onverminderd haar recht op schadevergoedingen. Tevens is opdrachtneemster in geval van schending van één van de betreffende bepalingen bevoegd, zonder sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, alle gebruiksrechten onmiddellijk te beëindigen en teruggave of vernietiging van de computerprogrammatuur en de kopieën te eisen.
8. Opdrachtneemster is bevoegd technische maatregelen te nemen in geleverde en/of te leveren apparatuur en computerprogrammatuur, ter voorkoming van gebruik daarvan in strijd met deze bepalingen.
9. Opdrachtgever is verplicht inspectie en onderhoud van de computerprogrammatuur door opdrachtneemster mogelijk te maken.
10. De verplichtingen van opdrachtgever uit dit artikel gelden zowel tijdens als na afloop van de betrokken overeenkomst. In geval van overdracht van rechten door opdrachtgever aan een derde, hetgeen slechts zal zijn toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van opdrachtneemster, dienen deze bepalingen krachtens kettingbeding deel uit te maken van de overeenkomsten met derden.
11. De VMSII software wordt altijd inclusief een service/update abonnement geleverd. Dit service/update abonnement betreft een percentage van 19% over de bruto waarde van de aangeschafte VMSII software en modules. Dit abonnement voorziet in twee zaken. 1e nieuwe versies, daar de VMSII software continue aangepast dient te worden in verband met programma verbeteringen, -uitbreidingen, maar ook veranderende technologieën (besturingssystemen waarop VMSII draait), alsmede wetswijzigingen (BTW percentages, verwijderingsbijdrage, verzekeringstarieven, etc.). Op de tweede plaats betreft dit ondersteuning door middel van de helpdesk, waar de VMSII gebruiker voor vragen of voor storingen terecht kan. De initiële VMSII levering is altijd inclusief dit service/update abonnement gedurende het kalander jaar, waarin met VMSII wordt begonnen. Vervolgens wordt dit service/update abonnement stilzwijgend ieder kalender jaar, aan de hand van een factuur in januari (op basis van indexering) verlengd, tenzij deze per aangetekende post, uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar wordt opgezegd. In geval van een opzegging ontvangt opdrachtgeefster hiervan een schriftelijke bevestiging.

Artikel 18 Garantie
1. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze Voorwaarden garandeert opdrachtneemster de deugdelijkheid en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking van alle door haar geleverde nieuwe producten, met uitsluiting van verbruiksartikelen, mits oordeelkundig gebruikt in overeenstemming met de bestemming van het geleverde welke opdrachtneemster worden gemeld. Deze garantie geldt (inclusief de eventuele zichtperiode) voor een periode van 12 maanden en bij gebruik in dag-nachtbedrijven gedurende meer dan 20 uren per etmaal voor een periode van 3 maanden, te rekenen vanaf aflevering; in geval van een kortere garantie of garantie met beperkte omvang, verleend door de leverancier van opdrachtneemster, gelden de garantievoorwaarden van de leverancier, waarover opdrachtgever op verzoek wordt geïnformeerd.
2. Eventuele gebreken aan het geleverde welke voor toepassing van de garantiebepalingen in aanmerking komen, worden ter beoordeling van opdrachtneemster slechts verholpen door gratis reparatie of vervanging van het geleverde. De op grond van de garantie vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van opdrachtneemster. Zij is niet gehouden tot vergoeding voor of reparatie aan andere dan de geleverde goederen of tot herstel van verloren gegevens die verloren zijn gegaan, noch tot vergoeding van gevolgschade, alles onverminderd toepasselijk dwingend recht. In geen geval heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst in verband met gebreken aan het geleverde te ontbinden.
3. Gebreken welke zijn ontstaan of verzwaard door foutief gebruik, ongeval, onachtzaamheid, transport, storingen in het elektrische net, of omgevingscondities, alsmede iedere werkzaamheid of reparatie door opdrachtgever of derden aan het geleverde verricht, of enige andere oorzaak welke niet in het goed zelf is gelegen, dan wel het onvoldoende treffen van maatregelen ter beperking van gebreken, doen alle rechten op eventuele garanties vervallen.
4. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf van opdrachtneemster, tijdens normale werkuren. Transport is voor rekening en risico van opdrachtgever, eventuele reis- en verblijfkosten kunnen in rekening worden gebracht. Wenst opdrachtneemster het geleverde te repareren, dan dient opdrachtgever het geleverde op haar verzoek op zijn eigen kosten aan haar op te zenden.
5. Zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan al zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is opdrachtneemster gerechtigd aanspraken uit garantie niet te honoreren.
6. In afwijking van de voorgaande leden geldt voor computerprogrammatuur, dat geen 100% foutloosheid kan worden gegarandeerd en geldt uitsluitend de volgende garantie: indien opdrachtgever binnen 30 dagen na datum van aflevering van de software een wezenlijk gebrek in de software (geoordeeld naar in de bijbehorende documentatie toegezegde eigenschappen) aan opdrachtneemster meldt, is zij verplicht, naar keuze, hetzij het gebrek te (doen) herstellen, of een nieuwe versie ter beschikking te stellen, of de software tegen creditering van 50% de betaalde prijs terug te nemen.

Artikel 19 Aansprakelijkheid
1. Behoudens voorzover toepasselijk dwingend recht of rechtsregels van openbare orde en goede trouw zulks beletten zijn opdrachtneemster en/of bij haar werkzame en/of door haar ingeschakelde personen niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, schade aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden.
2. Onverminderd de bepalingen omtrent garanties mag opdrachtgever van geleverde, door opdrachtneemster in het bedrijf voortgebrachte producten, de werking, eigenschappen en veiligheid verwachten welke hem schriftelijk door opdrachtneemster zijn medegedeeld of bevestigd, in het bijzonder middels brochures, offertes en aanbiedingen. Opdrachtneemster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrek in geleverde, door opdrachtneemster in het eigen bedrijf voortgebrachte producten, welke niet gegrond is in een afwijking van schriftelijk medegedeelde of bevestigde eigenschappen.
3. Opdrachtgever dient de aanwending van geleverde producten te beperken tot bestemming welke door opdrachtneemster blijkens schriftelijke mededelingen of bevestigingen aan de opdrachtgever is bekendgemaakt, in het bijzonder middels brochures, offertes en aanbiedingen, dan wel door opdrachtgever aan opdrachtneemster is bekendgemaakt en door haar schriftelijk is aanvaard.
4. In ieder geval aanvaardt opdrachtneemster geen aansprakelijkheid voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde, daden of nalatigheid van bestuurders en/of personen in dienst van opdrachtneemster terzake van werkzaamheden buiten de gebouwen en terrein van opdrachtneemster verricht, fouten of verzuimen welke opdrachtneemster bij de uitvoering van de overeenkomst mocht begaan, of van eventuele niet-nakoming van de verplichting van opdrachtneemster jegens opdrachtgever, voor zover niet het gevolg van opzet of grove schuld van opdrachtneemster jegens opdrachtgever, evenmin als voor onzorgvuldig gedrag van de opdrachtgever, diens personeel of door hem ingeschakelde personen, schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden welke het gevolg zijn van gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke. Voor indirecte schade, gevolgschade en soortgelijke schaden zal opdrachtneemster nimmer aansprakelijk zijn.
5. Indien opdrachtneemster behulpzaam is bij de montage van het geleverde, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt dit voor risico van opdrachtgever.
6. Voor tekortkomingen in verstrekte adviezen is opdrachtneemster slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, doch ten hoogste tot een bedrag gelijk aan de bedongen adviesvergoeding.
7. Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel is de aansprakelijkheid van opdrachtneemster te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde.
8. Voldoening aan de geldende garantie- en reclameverplichtingen en betaling van in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel vastgestelde schade door opdrachtneemster of diens assuradeuren geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige zal opdrachtgever opdrachtneemster en bij haar werkzame of door haar ingeschakelde personen vrijwaren tegen alle schade van en alle aansprakelijkheid jegens derden waarvoor opdrachtneemster niet aansprakelijk is.
9. Indien opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld wegens inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten ter zake van door de opdrachtneemster geleverde producten, stelt opdrachtgever de opdrachtneemster hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte. Op haar verzoek zal opdrachtgever aan opdrachtneemster een volmacht verstrekken om namens hem tegen deze aansprakelijkstelling verweer te voeren.
10. Indien opdrachtneemster de goederen elders dient in te kopen, zullen de eventueel op die transactie toepasselijke bepalingen ook gelden jegens opdrachtgever, indien en voor zover opdrachtneemster zich hierop beroept.

Artikel 20 Voorschriften
De opdrachtgever dient opdrachtneemster tijdig op de hoogte te stellen van eventuele voorschriften die voor opdrachtneemster bij de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

Artikel 21 Toepasselijk recht
1. Op alle door opdrachtneemster gedane aanbiedingen en offertes en te sluiten en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, echter met uitsluiting van het Weens Koopverdrag 1980.
2. Indien en voor zover bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht, dienen de strijdige bepalingen zoveel mogelijk conform de legitieme doelstellingen te worden uitgelegd.

Artikel 22 Geschillen
1. In geval van een geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van overeenkomsten, alsmede elk ander geschil terzake van of in verband daarmee, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zijn bij uitsluiting de kantonrechter te Rotterdam en de hogere rechters ook te Rotterdam (Nederland) bevoegd.
2. Opdrachtneemster en opdrachtgever kunnen in afwijking van het voorgaande lid in een door beide partijen ondertekende overeenkomst overeenkomen, dat hun geschil zal worden voorgelegd aan drie arbiters, te benoemen door beide partijen in onderling overleg en bij gebreke van overeenstemming daarover door de kantonrechter te Rotterdam. Arbiters doen uitspraak met inachtneming van de wet alsmede naar redelijkheid en billijkheid. De beslissing van arbiters bindt partijen. Partijen sluiten ten aanzien van de uitspraak van arbiters hoger beroep uitdrukkelijk uit.
3. Een geschil tussen opdrachtneemster en opdrachtgever is aanwezig indien één van hen zulks schriftelijk per aangetekende brief aan de andere kenbaar maakt. Een dergelijke mededeling van opdrachtgever dient te zijn gericht aan de directie van opdrachtneemster.

Rotterdam, 1 december 2012, Vendit BV.

Vendit BV
's-Gravenweg 435
3065 SC Rotterdam
Postbus 8283
3009 AG Rotterdam
T. +31 (0)10 442 44 20
F. +31 (0)10 258 05 05
info@vendit.nl
www.vendit.nl

Nieuwsbrief

Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten € 0,00
Totaal € 0,00

Winkelmand Afrekenen